شیشه های با ابعاد بزرگ(جامبو سایز)

یک دیگر از مزایای قاپک برقی جابجایی شیشه های با ابعاد بزرگ است.    جامبو سایز به شیشه ای گفته می شود که اندازه آن از جام معمول شیشه، که 3.20 متر در 2.20 متر است ، بزرگتر باشد. اندازه شیشه جامبو سایز می تواند تا 3*5 متر و گاه…

مطالعه بیشتر