نصب شیشه خم

میتوانیم با اطمینان بسیار بگوییم برای اولین بار ایران توانستیم قاپک برقی DC برای جابجایی شیشه خم تولید کنیم .