قاپک برقی های وارداتی خود را که با مبالغ بالا تهیه  کرده اید و حالا خراب و یا فرسوده شدند، می توانید به ما بسپارید، به احتمال بسیار زیاد ، قابل تعمیر و استفاده خواهند شد، مگر اینکه نیاز به قطعاتی داشته باشند که نتوان با قطعات داخلی جایگزین کرد و باید وارد شوند.

البته به تجربه می گوییم که علت عمده خرابی دستگاه هایی که شرکت ها با هزینه زیاد وارد میکنند، این است که دستگاه را به افرادی می سپارند که برای کار و نگهداری دستگاه هیچ آموزشی ندیده اند. نمی دانند قطعات حساس دستگاه ، کدام هستند و چطور باید از آن ها محافظت کرد.

ضمن اینکه ما قاپک برقی های خود را یکسال ضمانت می کنیم و برای تعمیر آن تقریبا هیچ نگرانی نخواهید داشت.